בית > תכנון פיננסי

 > קרן השתלמות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

לקבלת הצעה
 • מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים המיועד לטווח בינוני וארוך
 • מאפשר לחסוך כספים שישמשו אתכם כמקור הכנסה לאחר הפרישה
 • החיסכון בקופת הגמל מעניק הטבות מס הן לשכירים והן לעצמאיים
 • מאפשר תכנון העברת נכסים לדור הבא

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

אין ספק כי הפרישה לגמלאות, על גווניה הרבים והשונים, דורשת הערכות מוקדמת. אולם, באופן טבעי לגמרי, השינוי הגדול ביותר שחל בחיי הפורשים הוא רמת החיים לה הם היו רגילים, וזאת, בשל המעבר החד למדי, בין משכורת הנכנסת מידי חודש בחודשו לבין המחיה על קצבת הפנסיה. אולם, כיום, הרבה יותר מבעבר, מעבר זה עשוי להיות חלק וללא זעזועים, וזאת, במידה רבה, בזכות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקפו בשנת 2012. ולכן, על אף, שבכל גיל ובכל שלב בחיים, רצוי להגדיל את החסכונות הפנסיוניים, כמו גם לדאוג לשיפור הכיסוי הביטוחי הקיים בהתאם למציאות המשתנה, בהתקרב גיל הפנסיה, חשוב, על אחת כמה וכמה, להיערך וללמוד כיצד ניתן למקסם את הטבות המס העומדות לזכותם של היוצאים לגמלאות.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – מה, בעצם, הוא אומר?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לאנשים בהגיעם לגיל השלישי להפקיד בקופת גמל סכום חד פעמי, במטרה, בנוסף להנאה מיתרונותיה הרגילים של קופת הגמל, ליהנות גם מיתרונות ייחודיים השמורים להם – מההנאה מנזילות מלאה של הכסף המופקד בקופת הגמל ועד לתשלום מס מופחת על הרווחים שנצברו בקופה.

מה מרוויח מי שמשקיע בקופת גמל עפ"י תיקון 190 לפקודה?

 • מגוון רחב יותר של אפיקים השקעה – כתוצאה מהיקפי הנכסים הגדולים המנוהלים בקופות גמל, עומדות בפני מנהלי השקעות רשאים אלטרנטיבות נוספות להשקעה, על פני השקעות הרגילות שבניירות בערך. באופן זה, למשל, נפתחת האופציה ל השקעה ישירה בשווקים שמעבר לים או בנכסי נדל"ן מניב, אשר אינם נסחרים בבורסות.
 • פטור ממס על רווחי ההון – על החיסכון בקופות הגמל חל פטור מלא מהמס החל על רווחי הון. בניגוד לכלי החיסכון האחרים, עליהם חלה חובת תשלומי מס רווחי הון, החוסכים בקופות הגמל נהנים מפטור מלא, וכתוצאה מכך, גם מהעלאת פוטנציאל הרווח של הקופה.
 • הטבת מס – את הטבת המיסוי המשמעותית ביותר בהשקעות בקופות הגמל, עפ"י תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה, מספק תשלום מס רווחי ההון בעת משיכה – שיעור בן 15% על רווחים נומינאליים אשר נצברו בקופה, וזאת – בניגוד ל-25% המס על רווחי ההון, החל על הרווחים הריאליים באפיקי ההשקעה. דובדבן נוסף – אם בחרתם במסלול קבלת הכספים שבקופה בצורת קצבה, תוכלו ליהנות מהפטור המלא במס רווחי ההון.
 • מעבר בין-דורי – חיסכון בקופת גמל עפ"י תיקון 190 לפקודת מס ההכנסה מאפשר מינויים של מוטבים, תוך תכנון העיזבון, והבטחת יתרונותיה של קופת הגמל ליורשים. כתוצאה מכך, במקרים בהם החוסך נפטר לפני הגיעו לגיל 75, יהיו זכאים מוטביו בקופת הגמל לפטור מלא ממיסוי רווחי ההון החלים על הרווחים שנצברו. יתרה מכך, במידה וחוסך נפטר לאחר הגיעו לגיל 75, מוטביו ייהנו מהזכות לבחור בין משיכת כספים (תוך תשלום מס מופחת בן 15% בלבד החל על רווחים נומינאליים) לבין קבלתם כקצבה, שעליה חל הפטור מלא ממיסוי רווחי הון.

אין ספק, כי במגוון האפשרויות להשקעה המיועדות לבני הגיל השלישי, התיקון לחוק הפך את קופת הגמל לאפיק כדאי ומשתלם מאד להשקעה.

שאלות ותשובות

 • מהם היתרונות בחיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190?

  לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק . ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים: • ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של החברה. • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל. • גמישות - אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים. • הלוואה - בכפוף לנהלי החברה, הלוואה לכל מטרה. • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין. יתרונות מיסוי: • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב. • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה. • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית.

 • למי תיקון 190 מתאים באמת?

  היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190, מתאים בעיקר לבעלי כספים פנויים הקרובים לגיל 60, המבקשים למצוא אלטרנטיבה מצויינת להשקעה. כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס. תיקון 190, מאפשר למשוך את הכספים כסכום חד פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת) תוך ניצול הטבות מס לעמיתים אשר עומדים בתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • מה טווח הגילאים שניתן למשוך קופת גמל בתיקון 190?

  משיכת הכסף ניתנת בשתי דרכים: א. קצבה חודשית פטורה ממס - החל מגיל 60. ב. משיכה חד פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי** – החל מגיל 60 ובכפוף לעמידה בתנאים נוספים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • האם ניתן לפתוח קופת בגמל בתיקון 190 גם מעל גיל 75?

  כן, ניתן לפתוח קופת גמל ולהפקיד כספים לטובת משיכה לפי תיקון 190 בדרך של היוון קצבה מוכרת בכל גיל. יש לשים לב כי המשיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת כפופה לתנאים מסוימים (המפורטים בשאלה האחרונה).

 • מהם התנאים למשיכת קופת הגמל בדרך של היוון קצבה מוכרת כסכום חד פעמי?

  ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי בדרך של היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 אם העמית עומד בתנאים הבאים במצטבר: גיל העמית הינו 60 ומעלה. העמית מקבל קצבה חודשים העולה על סכום הקצבה המזערית בהתאם להוראות הדין (4,498 ₪ נכון לשנת 2021). הכספים הופקדו לחשבון לאחר שנת 2012. חתימה על הצהרה ביחס לכספים שהופקדו על ידו בקופות גמל ועמידתו בתקרות הפקדה בהתאם להנחיות רשות המיסים.

שאלות ותשובות- Whatsapp

כתבו לנו ב- Whatsapp כתבו לנו ב Whatsapp Icon

אנחנו זמינים בימים א'-ה' בשעות 9:00-18:00

תכנון פיננסי שלוקח אתכם צעד אחד קדימה מבית אוורסט תכנון פיננסי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  FEEDBACK

  Description

  Accessibility Statement